1. „Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všeobecnými zasielateľskými podmienkami zasielateľa (ďalej len „VZP C&T“) spoločnosti C&T a.s., ďalej aj ako „zasielateľ“) zverejnenými na webovom sídle spoločnosti www.c-t.sk , a že s nimi v bez výhrad súhlasí.

2. VZP C&T sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o preprave.

3. Právne vzťahy založené zmluvou o preprave sa riadia Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Z.z., ďalej len „Dohovor CMR“), ak je daná jeho pôsobnosť v zmysle ustanovenia čl. 1 ods. 1 až 4 Dohovoru CMR a subsidiárne zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). V prípadoch, kedy na daný právny vzťah založený zmluvou o preprave nie je možné aplikovať ustanovenia Dohovoru CMR, spravuje sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

4. Objednávateľ je povinný vyplniť všetky povinné údaje nákladného listu prípadne nákladného listu CMR. Ďalej je objednávateľ povinný riadne označiť množstvo a hmotnosť zásielky, označenie zásielky. Objednávateľ je povinný zabezpečiť vhodný obal pre prepravovanú zásielku a vhodne ju zaistiť, ale najmä bezpečne uložiť a zabezpečiť náklad na vozidle za súčinnosti vodiča. 

5. V prípade ak pri nakládke zasielateľ zistí, že zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie a/alebo označovanie tovaru je oprávnený prepravu odmietnuť. V prípade ak objednávateľ výhradu dopravcu k baleniu a/alebo označeniu zásielky zapísanú v nákladnom liste alebo nákladnom liste CMR potvrdí, dopravca prevezme zásielku k preprave.

6. Zasielateľ neskúma, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, prípadne či použitý obal je vhodný. Objednávateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom počas prepravy osobám, na prevádzkových prostriedkoch alebo iných zásielkach, ako aj za všetky náklady vzniknuvšie z tohto dôvodu.

7. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby zásielka mala vlastnosti, ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté v zmluve o preprave, resp. v akceptovanej objednávke. V prípade ak zasielateľ zistí pri nakládke, že zásielka, ktorej preprava sa má vykonať zrejme nespĺňa špecifické znaky, ktorými bola vymedzená v zmluve o preprave, resp. akceptovanej objednávke objednávateľa  a to napr., že zásielka má zjavne väčšie rozmery, než boli uvedené v zmluve o preprave, resp. objednávke, ide o úplne iný druh zásielky alebo zásielku vo väčšom množstve a pod. je zasielateľ oprávnený prepravu takejto zásielky odmietnuť. Prípadne vykoná prepravu zásielky v množstve v ktorom bola dohodnutá.

Náklady spojené s pristavením vozidla na nakládku, zdržaním vozidla pri nakládke (stojné vo výške 50,- EUR za každú začatú hodinu zdržania), prípadne iné náklady, ktoré v súvislosti s porušením tejto povinnosti objednávateľa dopravcovi vzniknú, je povinný objednávateľ zasielateľovi uhradiť.

8. Objednávateľ je povinný riadne zabezpečiť v súčinnosti so zákazníkom nakládku a vykládku prípadne preclenie zásielky v určenom mieste a/alebo s doručením (vykládkou) zásielky na určené miesto a v dohodnutom čase. Objednávateľ sa teda zaväzuje zabezpečiť riadne, bezpečné a včasné prevedenie nakládky, vyclenie a vykládky zásielky. Objednávateľ je povinný v prípade porušenia tejto povinnosti uhradiť dopravcovi zmluvnú pokutu za stojné vo výške 50,- EUR za každú začatú hodinu omeškania, ktoré vzniklo z dôvodu porušenia jeho povinností. Objednávateľ je povinný uhradiť dopravcovi zmluvnú pokutu 3,- EUR za každý jeden prejdený kilometer navyše, ktorý dopravca urobil z dôvodu nedodržania určeného miesta nakládky, preclenia alebo vykládky zásielky prepravy objednávateľom. 

9. Objednávateľ je povinný zabezpečiť všetky potrebné doklady a dokumenty pre náklad, vyclenie a výklad prepravy. Tieto doklady a dokumenty je objednávateľ povinný odovzdať dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká objednávateľovi povinnosť uhradiť dopravcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každú začatú hodinu omeškania, ktoré z tohto dôvodu dopravcovi vzniklo s prepravou. Za čas omeškania objednávateľa sa považuje, pokiaľ nebolo zmluvnými stranami v zmluve o preprave dohodnuté inak, čas od požadovaného pristavenia vozidla na nakládku, resp. vykládku až po začatie nakládky alebo vykládky a každé dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác vrátane vystavenia potrebných dokladov k zásielke. Zákazník prípadne objednávateľ je povinný mať pri nakládke k dispozícii potrebné zaisťovacie materiály nutné k upevneniu nákladu na vozidle a prepravovaný náklad ním upevniť v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi.

10. Objednávateľ, ktorý uskutočňuje nakládku, resp. príjemca,  ktorý uskutočňuje vykládku zásielky je povinný dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu vozidla. Ak spôsobí objednávateľ pri nakládke, resp. príjemca pri vykládke zásielky na vozidle dopravcu škodu, je povinný ju dopravcovi v plnom rozsahu nahradiť.

11. Ak pri nakládke, vykládke alebo preprave zásielky vznikne na vozidle dopravcu väčšie znečistenie je objednávateľ povinný zaistiť na vlastné náklady vyčistenie vozidla. Ak túto svoju povinnosť nesplní, zaistí vyčistenie vozidla na jeho účet dopravca.

12. Objednávateľ nie je oprávnený účtovať žiadne náklady navyše, ktoré mu vznikli z dôvodu neoprávneného zadržania vozidla dopravcu, dopravnej nehody alebo inej prekážky, ktorá by mohla brániť riadnemu uskutočneniu prepravy, ak táto prekážka nevznikla z viny dopravcu. Objednávateľ a zasielateľ sú povinní si poskytnúť riadnu súčinnosť, ktorá je v týchto prípadoch nevyhnutná pre riadne dokončenie dohodnutej prepravy.

13. Zasielateľ je oprávnený uskutočniť prepravu s pomocou alebo s využitím tretej osoby bez obmedzenia. V prípade ak je nutné zabezpečiť včasnosť a bezpečnosť prepravy je zasielateľ oprávnený zásielku preložiť resp. vyložiť alebo doložiť na iné vozidlo. 

14. O nebezpečenstve vzniku škody, ako i ďalších okolnostiach majúcich vplyv na riadne plnenie zmluvy o preprave, sú objednávateľ aj zasielateľ povinní sa bezodkladne navzájom informovať.. V prípade vzniku škody, je objednávateľ v súčinnosti so špeditérom povinný uskutočniť potrebné opatrenia a vynaložiť potrebnú odbornú starostlivosť, aby bola škoda čo najmenšia a bezodkladne informovať dopravcu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výšku škody. 

15.  Ďalej je objednávateľ povinný zasielateľovi úplne a pravdivo podávať informácie o obsahu zásielky a o prípadných známych rizikách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prepravovanej zásielky. Pri porušení tejto povinnosti je objednávateľ  povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

16. V prípade nevykonania nakládky do 3 hodín od času nakládky dohodnutého v objednávke, je objednávateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške € 50/ každú aj začatú hodinu.

Pri zrušení prepravy objednávateľom:

• menej ako 24 hodín pred uvažovanou nakládkou je objednávateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 30% prepravného.

• V deň nakládky pred uvažovanou nakládkou je objednávateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50% prepravného

• Po pristavení vozidla na nakládku je objednávateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100% prepravného

17.  Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude kontaktovať tretiu osobu prostredníctvom, ktorej zasielateľ vykonáva prepravu nad rámec povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy o preprave, iba ak by tento kontakt poskytovateľa prepravy  so zákazníkom alebo objednávateľom bol odôvodnený už existujúcim zmluvným vzťahom. Objednávateľ sa zaväzuje chrániť záujmy zasielateľa ako aj všetkých zúčastnených strán prepravy a zachovávať obchodné tajomstvo. Za porušenie vyššie uvedených povinností v tomto odseku bude objednávateľovi uložená zmluvná pokuta až do výšky 30 000,- EUR

18. V prípade vyčíslenia a nárokovania zmluvnej pokuty objednávateľovi zostáva nárok zasielateľa na prípadné poistné plnenie nedotknutý. Uplatnením nároku na akúkoľvek dohodnutú zmluvnú pokutu v tejto zmluve nie je dotknuté právo zasielateľa požadovať náhradu škody, ktorá presahuje výšku vyúčtovanej zmluvnej pokuty.

19. Zasielateľ má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy zádržné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať. Ak na zásielke viazne viacero zádržných práv, má zádržné právo dopravcu prednosť pred zádržnými právami vzniknutými predtým.

20. Návrh zmluvy („Objednávka“) za považuje za riadne akceptovaný, pokiaľ zasielateľ písomne nepotvrdí objednávku prepravy. Po akceptovaní objednávky prepravy sa považuje zmluva o preprave za riadne uzavretú.

21. Osoba akceptujúca objednávku prehlasuje, že je riadne oprávnená, poverená alebo splnomocnená oprávnenou osobou na uzavretie zmluvy o preprave. V prípade nepravdivosti tohto prehlásenia osoba akceptujúca objednávku zodpovedá za všetky prípadne škody, ktoré vznikli z dôvodu neplatného uzavretia tejto zmluvy alebo neplatne dohodnutých zmluvných podmienok na základe tohto návrhu.

22. Zmluvné strany sa dohodli a vyhlasujú, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy, sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. V prípade, ak by podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach alebo podľa inej právnej normy, zákona alebo medzinárodnej zmluvy upravujúcej príslušnosť súdov pri sporoch s cudzím prvkom, nebol príslušným súdom súd Slovenskej republiky, príslušným súdom bude podľa dohody Zmluvných strán Okresný súd Martin, Slovenská republika. 


Banská Bystrica 1.11.2022O firme

Kladieme dôraz na kvalitu a servis ako by sme boli členom Vášho teamu. Priamy a osobný kontakt je naša podmienka. Je to osobné. Je to pre Vás.

 

kontakt: transport@c-t.sk