GDPR


 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“). 

Cieľom tohto prehľadu je poskytnúť Vám základné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, pokiaľ ste prejavili záujem o naše služby alebo už využívate naše služby. 

 Kompletné informácie sú dostupné na našej webovej stránke www.c-t.sk 

 Identifikačné a kontaktné údaje 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť C&T, a. s., Hurbanova 5777/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36686743, Email: info@c-t.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

V prípade nejasností, otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, podnetov, alebo sťažností, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo nespravodlivo, alebo v prípade uplatnenia niektorého z vašich práv sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť zaslaním emailu: gdpr@c-t.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: email: dpo10@proenergy.sk. 

 Základný prehľad spracovateľských činností 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v rámci nasledovných spracovateľských činností (IS): 

 Kompletné informácie sú dostupné na našej webovej stránke www.c-t.sk 

 Identifikačné a kontaktné údaje 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť C&T, a. s., Hurbanova 5777/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36686743, Email: info@c-t.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

V prípade nejasností, otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, podnetov, alebo sťažností, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo nespravodlivo, alebo v prípade uplatnenia niektorého z vašich práv sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť zaslaním emailu: gdpr@c-t.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: email: dpo10@proenergy.sk. 

 Názov a popis spracovateľskej činnosti – účel a právny základ, iná dôležitá skutočnosť Kategórie dotknutých osôb Kategórie osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov (externí)
Súdne spory – môžeme spracúvať Vaše osobné údaje, ak sme s vami v súdnom konaní, a to na základe zákonnej povinnosti a/alebo v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, alebo tretej strany s cieľom preukazovania, uplatňovania, alebo obhajovania právnych nárokov. fyzické osoby – prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, oprávnené osoby prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, dotknuté osoby, iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania. • osobné údaje (najmä identifikačné, kontaktné a ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu trvania súdnych sporov). Citlivosť údajov je určená predmetom súdneho sporu (napríklad môže dôjsť k spracúvaniu údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky). 10 rokov od právoplatného skončenia súdneho konania. (1a,5) súdy, (1b,5) orgány činné v trestnom konaní, (1c) iný oprávnený subjekt.
Účtovné doklady – môžeme spracúvať vaše osobné údaje v súvislosti s plnením zmluvy s vami s cieľom plnenia účtovných a daňových povinností v zmysle osobitných právnych predpisov. klienti/zmluvní partneri prevádzkovateľa, daňovníci prevádzkovateľa • osobné údaje identifikačné, kontaktné, finančné/platobné, iné údaje-podobnosti týkajúce plnenia zmluvy, účtovných a daňových povinností. 10 rokov. (1a) správca dane, (1b) audítory, (1c) iný oprávnený subjekt, (5) zmluvní partneri zabezpečujúci poistenie pohľadávok, faktoring.
Cookies – v prípade ak si prehliadate obsah našej webovej stránky, môžeme spracúvať vaše osobné údaje s cieľom poskytovania a zlepšovania služieb, vývoja nových služieb, ochrany používateľov a zabezpečovania efektívneho vyhľadávania a reklamy. V prípade údajov, ktoré nie sú výlučne technické, potrebujeme na takéto spracúvanie váš dobrovoľný súhlas s používaním cookies. používatelia webovej stránky prevádzkovateľa. • osobné údaje (bežné – umožňujúce priamu, alebo nepriamu identifikáciu, lokalizačné údaje). Po uplynutí doby súhlasu (ak súhlas dotknutá osoba neobnoví). (1) iný oprávnený subjekt.
Názov a popis spracovateľskej činnosti – účel a právny základ, iná dôležitá skutočnosť  Kategórie dotknutých osôb  Kategórie osobných údajov  Lehota na výmaz OÚ  Kategória príjemcov (externí) 
Technické a organizačné opatrenia – s cieľom zachovávania vašej ako aj našej bezpečnosti (vrátane vašich osobných údajov), preukazovania plnenia našej zákonnej povinnosti a preukazovania, uplatňovania, obhajovania našich právnych nárokov, alebo nárokov tretích strán, môžeme spracúvať záznamy s vašimi osobnými údajmi. Podľa potreby sa môže jednať napríklad o: – záznamy o udelení vášho súhlasu so spracovaním údajov, – záznamy o splnení našej informačnej povinnosti voči vám, – záznamy o vybavení vašej žiadosti, – záznamy o povolených/pridelených prístupoch a aktívach a ich používaní, ak sme vám také povolili/pridelili, – záznamy, ktoré sú potrebné v rámci vyšetrovania bezpečnostných incidentov a porušení ochrany osobných údajov, – záznamy (potvrdenia), ak sme vás školili, – záznamy, ak ste sa zaviazali zachovávať mlčanlivosť, – záznamy, ak ste boli súčasťou našej kontrolnej činnosti, auditu, – iné záznamy súvisiace s výkonom prijatých technických a organizačných opatrení. Spracúvanie je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a zároveň povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia GDPR. Záznamy sa môžu použiť na vyvodenie zodpovednosti voči vám a ako dôkaz na preukazovanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, alebo tretej strany (najmä v súvislosti s ohrozením/narušením bezpečnosti vrátane ochrany ľudského života a zdravia, majetku, finančnej, alebo majetkovej ujmy, prerušením činnosti, poškodením dobrého mena, únikom know how a pod.).  zamestnanci, zodpovedná osoba, žiadatelia o uplatnenie práv, osoby, voči ktorým si prevádzkovateľ plní povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR, osoby zapojené, alebo riešené v rámci bezpečnostného incidentu, sprostredkovatelia, iné externé subjekty (ako napr. ak by boli prizvané osoby k riešenej problematike – konzultanti, audítori, právnici,) zamestnanci orgánov na základe osobitných právnych predpisov (napr. zamestnanci dozorného orgánu v rámci konzultačnej, kontrolnej činnosti) a pod.  • osobné údaje (bežné -identifikačné, kontaktné, ktoré však môžu byť podľa charakteru riešenej veci doplnené o ďalšie nevyhnutné údaje rôznej povahy- napr. o prihlasovacie údaje, údaje týkajúce sa správania používateľa/páchateľa (napr. logy prihlásenia, odhlásenia, činnosti), údaje nevyhnutné na overenie totožnosti osoby, ktorá požiadala o uplatnenie práva, údaje z ktorých vyplýva porušovanie interných predpisov (napr. obchádzane bezpečnostných nastavení a i.) a pod.  Podľa kapitoly „vedenie záznamov, archivácia“ Politiky ochrany osobných údajov a Politiky bezpečnosti osobných údajov ( väčšina evidencií sa uchováva 3 roky a menej, evidencie o výmaze, alebo obsahujúce zmluvy 5 rokov, niektoré evidencie permanentne-napr. týkajúce sa riešenia bezpečnostných incidentov, posúdenia vplyvu, informovaní dotknutých osôb a pod.).  (1a,5) zodpovedná osoba, Úrad na ochranu osobných údajov SR, (1b,5) Polícia, Prokuratúra SR, súdy SR, (1c) iný oprávnený subjekt. 

Údaje z niektorých vyššie uvedených spracovateľských operácií sa v aplikovateľnom prípade a v nevyhnutnom rozsahu môžu použiť v rámci preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov, alebo právnych nárokov tretej strany (napríklad poskytnutie údajov orgánom činným v trestnom konaní, exekútorovi, advokátom, a pod.), v rámci súdnych, alebo mimosúdnych konaní, vymáhania pohľadávok a pod. Niektoré získané osobné údaje (napr. potvrdenia, záznamy, iné doklady potvrdzujúce danú skutočnosť a pod.) sa môžu uchovávať a používať ako „dôkaz“ pre účely auditov, kontrolnej činnosti zo strany tretích strán, v rámci overovania riadneho plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle legislatívnych požiadaviek, alebo iných požiadaviek (zmluvných, sektorových a pod.). 

Vaše práva 

Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, máte v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOÚ práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, a to právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o vás spracúvané, právo na opravu (príp. doplnenie) osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. V prípade, ak sa rozhodnete využiť niektoré zo svojich práv, môžete na to využiť náš formulár žiadosti, ktorý je dostupný v kompletnej informácii o spracúvaní vašich osobných údajov. V prípade, ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že sme porušili vaše práva, alebo spracúvame vaše osobné údaje nespravodlivo, nezákonne a pod. máte možnosť podať sťažnosť – návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 Prehľad o spracúvaní osobných údajov obchodných partnerov 

 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“). 

Cieľom tohto prehľadu je poskytnúť Vám základné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, pokiaľ ste náš obchodný partner. 

 Kompletné informácie sú dostupné na našej webovej stránke www.c-t.sk 

 Identifikačné a kontaktné údaje 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť C&T, a. s., Hurbanova 5777/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36686743, Email: info@c-t.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

V prípade nejasností, otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, podnetov, alebo sťažností, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo nespravodlivo, alebo v prípade uplatnenia niektorého z vašich práv sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť zaslaním emailu: gdpr@c-t.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: email: dpo10@proenergy.sk 

 Základný prehľad spracovateľských činností 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v rámci nasledovných spracovateľských činností (IS): 

 Názov a popis spracovateľskej činnosti – účel a právny základ, iná dôležitá skutočnosť  Kategórie dotknutých osôb  Kategórie osobných údajov  Lehota na výmaz OÚ  Kategória príjemcov (externí) 
Súdne spory – môžeme spracúvať Vaše osobné údaje, ak sme s vami v súdnom konaní, a to na základe zákonnej povinnosti a/alebo v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, alebo tretej strany s cieľom preukazovania, uplatňovania, alebo obhajovania právnych nárokov.  fyzické osoby – prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, oprávnené osoby prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, dotknuté osoby, iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.  • osobné údaje (najmä identifikačné, kontaktné a ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu trvania súdnych sporov). Citlivosť údajov je určená predmetom súdneho sporu (napríklad môže dôjsť k spracúvaniu údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky).  10 rokov od právoplatného skončenia súdneho konania.  (1a,5) súdy, (1b,5) orgány činné v trestnom konaní, (1c) iný oprávnený subjekt. 
Účtovné doklady – môžeme spracúvať vaše osobné údaje v súvislosti s plnením zmluvy s vami s cieľom plnenia účtovných a daňových povinností v zmysle osobitných právnych predpisov.  klienti/zmluvní partneri prevádzkovateľa, daňovníci prevádzkovateľa  • osobné údaje identifikačné, kontaktné, finančné/platobné, iné údaje-podobnosti týkajúce plnenia zmluvy, účtovných a daňových povinností.  10 rokov.  (1a) správca dane, (1b) audítory, (1c) iný oprávnený subjekt, (5) zmluvní partneri zabezpečujúci poistenie pohľadávok, faktoring. 
Evidencia obchodných partnerov – môžeme spracúvať vaše identifikačné a kontaktné údaje, ak ste našim obchodným partnerom (alebo ním určenou kontaktnou osobou), a tieto údaje potrebujeme v rámci plnenia našich obchodných vzťahov. Právnym základom je oprávnený záujem.  obchodní partneri prevádzkovateľa a zamestnanci obchodného partnera.  • osobné údaje (bežné – identifikačné a kontaktné údaje v rozsahu vizitky).  1 rok.  (1) iný oprávnený subjekt. 
Názov a popis spracovateľskej činnosti – účel a právny základ, iná dôležitá skutočnosť  Kategórie dotknutých osôb  Kategórie osobných údajov  Lehota na výmaz OÚ  Kategória príjemcov (externí) 
Technické a organizačné opatrenia – s cieľom zachovávania vašej ako aj našej bezpečnosti (vrátane vašich osobných údajov), preukazovania plnenia našej zákonnej povinnosti a preukazovania, uplatňovania, obhajovania našich právnych nárokov, alebo nárokov tretích strán, môžeme spracúvať záznamy s vašimi osobnými údajmi. Podľa potreby sa môže jednať napríklad o: – záznamy o udelení vášho súhlasu so spracovaním údajov, – záznamy o splnení našej informačnej povinnosti voči vám, – záznamy o vybavení vašej žiadosti, – záznamy o povolených/pridelených prístupoch a aktívach a ich používaní, ak sme vám také povolili/pridelili, – záznamy, ktoré sú potrebné v rámci vyšetrovania bezpečnostných incidentov a porušení ochrany osobných údajov, – záznamy (potvrdenia), ak sme vás školili, – záznamy, ak ste sa zaviazali zachovávať mlčanlivosť, – záznamy, ak ste boli súčasťou našej kontrolnej činnosti, auditu, – iné záznamy súvisiace s výkonom prijatých technických a organizačných opatrení. Spracúvanie je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a zároveň povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia GDPR. Záznamy sa môžu použiť na vyvodenie zodpovednosti voči vám a ako dôkaz na preukazovanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, alebo tretej strany (najmä v súvislosti s ohrozením/narušením bezpečnosti vrátane ochrany ľudského života a zdravia, majetku, finančnej, alebo majetkovej ujmy, prerušením činnosti, poškodením dobrého mena, únikom know how a pod.).  zamestnanci, zodpovedná osoba, žiadatelia o uplatnenie práv, osoby, voči ktorým si prevádzkovateľ plní povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR, osoby zapojené, alebo riešené v rámci bezpečnostného incidentu, sprostredkovatelia, iné externé subjekty (ako napr. ak by boli prizvané osoby k riešenej problematike – konzultanti, audítori, právnici,) zamestnanci orgánov na základe osobitných právnych predpisov (napr. zamestnanci dozorného orgánu v rámci konzultačnej, kontrolnej činnosti) a pod.  • osobné údaje (bežné -identifikačné, kontaktné, ktoré však môžu byť podľa charakteru riešenej veci doplnené o ďalšie nevyhnutné údaje rôznej povahy- napr. o prihlasovacie údaje, údaje týkajúce sa správania používateľa/páchateľa (napr. logy prihlásenia, odhlásenia, činnosti), údaje nevyhnutné na overenie totožnosti osoby, ktorá požiadala o uplatnenie práva, údaje z ktorých vyplýva porušovanie interných predpisov (napr. obchádzane bezpečnostných nastavení a i.) a pod.  Podľa kapitoly „vedenie záznamov, archivácia“ Politiky ochrany osobných údajov a Politiky bezpečnosti osobných údajov ( väčšina evidencií sa uchováva 3 roky a menej, evidencie o výmaze, alebo obsahujúce zmluvy 5 rokov, niektoré evidencie permanentne-napr. týkajúce sa riešenia bezpečnostných incidentov, posúdenia vplyvu, informovaní dotknutých osôb a pod.).  (1a,5) zodpovedná osoba, Úrad na ochranu osobných údajov SR, (1b,5) Polícia, Prokuratúra SR, súdy SR, (1c) iný oprávnený subjekt. 

Údaje z niektorých vyššie uvedených spracovateľských operácií sa v aplikovateľnom prípade a v nevyhnutnom rozsahu môžu použiť v rámci preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov, alebo právnych nárokov tretej strany (napríklad poskytnutie údajov orgánom činným v trestnom konaní, exekútorovi, advokátom, a pod.), v rámci súdnych, alebo mimosúdnych konaní, vymáhania pohľadávok a pod. Niektoré získané osobné údaje (napr. potvrdenia, záznamy, iné doklady potvrdzujúce danú skutočnosť a pod.) sa môžu uchovávať a používať ako „dôkaz“ pre účely auditov, kontrolnej činnosti zo strany tretích strán, v rámci overovania riadneho plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle legislatívnych požiadaviek, alebo iných požiadaviek (zmluvných, sektorových a pod.).

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, máte v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOÚ práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, a to právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o vás spracúvané, právo na opravu (príp. doplnenie) osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. V prípade, ak sa rozhodnete využiť niektoré zo svojich práv, môžete na to využiť náš formulár žiadosti, ktorý je dostupný v kompletnej informácii o spracúvaní vašich osobných údajov. V prípade, ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že sme porušili vaše práva, alebo spracúvame vaše osobné údaje nespravodlivo, nezákonne a pod. máte možnosť podať sťažnosť – návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie 

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“). 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. 

Identifikačné a kontaktné údaje 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť C&T, a. s., Hurbanova 5777/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36686743, Email: gdpr@c-t.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: email: dpo10@proenergy.sk. 

V prípade, ak ste prejavili záujem o prácu u nás (napr. podaním žiadosti o prácu, zaslaním životopisu a pod.), budeme spracúvať vaše osobné údaje, nasledovne: IS PAM – výber zamestnancov 
1  Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania 
Účelom spracúvania osobných údajov je: 
výber vhodných zamestnancov. 
Osobné údaje sa spracúvajú na základe: 
(1) čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR: zmluvný a predzmluvný vzťah s dotknutou osobou, (2) čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (3) čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR: súhlas dotknutej osoby (v prípade poskytnutia údajov prostredníctvom odporúčacieho zamestnanca, uchovávanie životopisu pre budúce výberové konania), (4) čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia GPPR: spracúvanie nevyhnutné v rámci plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany, 

(5) čl. 10: spracúvanie údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky je povolené právom únie, alebo členského štátu. 

2  Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb 
Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame: 
uchádzači o zamestnanie. 
Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame: 
osobné údaje uvedené v rámci životopisu a sprievodných dokumentov a vyplývajúce z posúdenia vhodnosti uchádzača o zamestnanie. Sú to najmä identifikačné, kontaktné údaje, údaje týkajúce sa zvyklostí, preferencií uvedených v životopise, alebo priamo na pracovnom pohovore, finančné údaje-napr. požadovaný, ponúkaný plat. 

Podľa povahy pracovnej pozície sa môžu spracúvať aj citlivé osobné údaje ( údaje z psychologických posudkov, týkajúcich sa zdravia, potvrdenie o bezúhonnosti z predložených výpisov z RT, národnosť). 

3  Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom 
Kategória príjemcov  Identifikácia príjemcov 
(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.: -Zákon č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a  (1) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (napr. pre účel potvrdenia o hľadaní zamestnania), iný oprávnený subjekt.
doplnení niektorých zákonov, -iný právny predpis. (2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR) (3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) (4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) (5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) 
4  Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii 
Prenos do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje. 
5  Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané 
Priamo dotknutá osoba, so súhlasom aj iná osoba (odporúčajúci zamestnanec). 
6  Doba uchovávania osobných údajov 
1 rok. 
7  Profilovanie 
Neuskutočňuje sa. 
8  Povinnosť poskytnutia osobných údajov 
Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných pre realizáciu výberu vhodného uchádzača môže mať za následok nevykonanie výberu, nemožnosť posúdenia schopností a kvalít uchádzača. Poskytnutie osobných údajov od odporúčajúceho zamestnanca je možné len s vašim dobrovoľným súhlasom. V prípade ak súhlas, životopis, alebo iné údaje neposkytnete prostredníctvom odporúčajúceho zamestnanca, osobné údaje môžete poskytnúť priamo nám. 

V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa budúcich výberových konaní, je potrebné udeliť nám váš dobrovoľný súhlas. V prípade neposkytnutia súhlasu, prevádzkovateľ nebude osobné údaje spracúvať dlhšie ako je nevyhnutné na posúdenie vhodnosti uchádzača o zamestnanie na danú pracovnú pozíciu. Poskytnutie osobných údajov spracúvaných podľa zákonníka práce a osobitných zákonov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí uzatvorenie, či plnenie zmluvy.

IS technické a organizačné opatrenia 
1  Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania 
Účelom spracúvania osobných údajov je: 
výkon technických a organizačných opatrení prijatých prevádzkovateľom pre zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti a zachovanie súladu s požiadavkami nariadenia GDPR, ktoré je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a zároveň povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia GDPR. 
Osobné údaje sa spracúvajú na základe: 
(1) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: oprávnený záujem, (2) čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR: • nariadenie GDPR, • zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2  Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb 
Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame: 
zamestnanci, zodpovedná osoba, žiadatelia o uplatnenie práv, osoby, voči ktorým si prevádzkovateľ plní povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR, osoby zapojené, alebo riešené v rámci bezpečnostného incidentu, sprostredkovatelia, iné externé subjekty (ako napr. ak by boli prizvané osoby k riešenej problematike – konzultanti, audítori, právnici,) zamestnanci orgánov na základe osobitných právnych predpisov (napr. zamestnanci dozorného orgánu v rámci konzultačnej, kontrolnej činnosti) a pod. 
Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame: 
identifikačné a kontaktné údaje, ktoré však môžu byť podľa charakteru riešenej veci doplnené o ďalšie nevyhnutné údaje rôznej povahy – napr. o prihlasovacie údaje, údaje týkajúce sa správania používateľa/páchateľa (napr. logy prihlásenia, odhlásenia, činnosti), údaje nevyhnutné na overenie 
totožnosti osoby, ktorá požiadala o uplatnenie práva, údaje z ktorých vyplýva porušovanie interných predpisov (napr. obchádzane bezpečnostných nastavení a i.) a pod. 
3  Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom 
Kategória príjemcov  Identifikácia príjemcov 
(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.: a-nariadenie GDPR, a-zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, b-zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, b-zákon č.171/1993 Z. z. o policajnom zbore (najmä §76a), c-iný právny predpis (2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR) (3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) (4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) (5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)  (1a,5) zodpovedná osoba, Úrad na ochranu osobných údajov SR, (1b,5) Polícia, Prokuratúra SR, súdy SR, (1c) iný oprávnený subjekt. 
4  Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii 
Prenos do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje. 
5  Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané 
Priamo dotknutá osoba, alebo jej zákonný zástupca. 
6  Doba uchovávania osobných údajov 
Podľa kapitoly „vedenie záznamov, archivácia“ Politiky ochrany osobných údajov a Politiky bezpečnosti osobných údajov ( väčšina evidencií sa uchováva 3 roky a menej, evidencie o výmaze, alebo obsahujúce zmluvy 5 rokov, niektoré evidencie permanentne-napr. týkajúce sa riešenia bezpečnostných incidentov, posúdenia vplyvu, informovaní dotknutých osôb a pod.). 
7  Profilovanie 
Neuskutočňuje sa. 
8  Povinnosť poskytnutia osobných údajov 
Údaje, ktoré dotknutá osoba poskytuje dobrovoľne z vlastnej iniciatívy- najmä podaním žiadosti v súvislosti s uplatnením jej práv vykonáva dobrovoľne v rámci svojho oprávneného záujmu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade neposkytnutia osobných údajov, je možné že prevádzkovateľ nebude schopný vybaviť jej žiadosť. 

Dotknutá osoba je povinná poskytovať svoje osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ od nej vyžaduje v súvislosti s výkonom technických a organizačných opatrení prevádzkovateľa (napr. potvrdenie o oboznámení, školení, pridelení prístupov a aktív, údaje o ich správnom používaní a pod.), ktoré sú v oprávnenom záujme a zároveň aj zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov môžu byť vyvodené dôsledky voči dotknutej osobe, napr. odmietnutie prístupu k osobným údajom, prostriedkom, alebo k službám prevádzkovateľa, vyvodzovanie dôsledkov v rámci pracovného vzťahu (u zamestnancov), alebo iného vzťahu s prevádzkovateľom, určitých prípadoch môže dotknutá osoba ohrozovať bezpečnosť, majetok, zdravie, život, finančné a iné záujmy prevádzkovateľa, alebo tretích strán, čím môže dochádzať aj k porušovaniu zákona. 

Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: gdpr@c-t.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. 

V prípade, ak nám dobrovoľne poskytnete súhlas so spracúvaním osobných údajov, budeme v rámci nášho oprávneného záujmu a zároveň v rámci plnenia zákonnej povinnosti uchovávať dôkaz o jeho poskytnutí (v rozsahu znenia daného súhlasu) a to po dobu 1 roka od skončenia jeho platnosti. Môžeme ho uchovávať ako „dôkaz“ pre účely auditov, kontrolnej činnosti zo strany tretích strán, v rámci overovania riadneho plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle legislatívnych požiadaviek, alebo iných požiadaviek (zmluvných, sektorových a pod.), alebo ho použiť pre potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov (napríklad poskytnutie údajov orgánom činným v trestnom konaní, advokátom, a pod.), v rámci súdnych, alebo mimosúdnych konaní a pod. 


O firme

Kladieme dôraz na kvalitu a servis ako by sme boli členom Vášho teamu. Priamy a osobný kontakt je naša podmienka. Je to osobné. Je to pre Vás.

 

kontakt: transport@c-t.sk