PREPRAVNÝ  PORIADOK  CESTNEJ  NÁKLADNEJ  DOPRAVY

Čl. 1 
Základné ustanovenia

 1. Účelom vydania tohto prepravného poriadku  je popis rozsahu  činností pri zabezpečovaní hlavnej činnosti spoločnosti a stanovenie právomocí a zodpovedností pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom medzi dopravcom, právnickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo fyzickými osobami zúčastnenými na preprave, stanovenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave veci podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka a jej obsahu. Neupravuje ceny a cenové podmienky. Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu a medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu vozových  a kusových zásielok paletovaného tovaru a ostatných materiálov, ktoré nie sú vylúčené z prepravy podľa ďalších ustanovení. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat, skaziteľných potravín,  nebezpečných vecí, nebezpečných odpadov, prepravu sypkých materiálov, tekutých materiálov, pre cestnú dopravu vykonávanú v rámci kombinovanej dopravy.
 1. Dopravcom je C&T a.s , Partizánska cesta 2733/97, 974 01 Banská Bystrica 
 1. Dopravca na výkon svojej činnosti používa vlastný vozový park. 
 1. Dopravca spolu s prepravcom dbá, aby sa prepravy uskutočňovali čo najhospodárnejším využitím dopravných prostriedkov. Odosielateľ a príjemca sú povinní vo vzájomnej spolupráci vytvárať podmienky na urýchlenie a zmechanizovanie nakladacích a vykladacích prác. Pri vykonávaní prepravy nákladov platia nižšie uvedené všeobecné prepravné podmienky, ktorých sa dopravca pridržiava.

 Dopravca

a)  prepravuje náklady ako vozové zásielky, kusové zásielky alebo ako prikládky,

b) za vozovú zásielku považuje zásielku prepravenú jednému odosielateľovi jednou jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná alebo celková hmotnosť vozidla alebo bez zreteľa na hmotnosť zásielky, ak

1. využije ložnú plochu vozidla,

2. jej prepravu vykonáva osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s prepravcom alebo preto, že to vyžaduje povaha nákladu, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote,

3. ju nakladá alebo vykladá na dvoch alebo viacerých miestach; o jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak z prevádzkových dôvodov preloží zásielku na iné vozidlo.

c) za prikládku považuje zásielku prepravovanú spoločne s inými zásielkami alebo osobitne pri takej jazde vozidla, ktorú by inak musel vykonať bez nákladu.

d) zásielky, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia bodov b2 a b3 sa považujú za kusové.

6. Dopravca je povinný v dohodnutej lehote pristaviť vozidlo toho druhu a tak vystrojené, ako sa pri dojednaní prepravy dohodlo. Vozidlo musí byť v riadnom technickom stave vyhovujúcom pre prepravu a s riadne očistením ložným priestorom, prípadne podľa povahy nákladu musí mať plachtu, pričom sa prihliada na požiadavku objednávateľa. Ak nie je dohodnuté inak, prepravujú sa všetky zásielky vozidlom obsadeným jedným vodičom.

7. Ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej určenia leží na území dvoch rôznych štátov a z nich aspoň jeden je zmluvným štátom Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave (ďalej len „Dohovor CMR“), pri uzavretí a vykonávaní zmluvy o preprave veci, ako aj pri určovaní zodpovednosti dopravcu sa postupuje podľa Dohovoru CMR.

Poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu

8. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach, ktoré dopravca prevzal v súvislosti s prepravou zásielok. Toto poistenie pokrýva tiež primerané a účelné náklady poisteného vynaložené k odvráteniu alebo minimalizácii škody na prepravovanej zásielke.

9. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú:

a) úmyselne,

b) v dôsledku prekročenia dodacej lehoty, zavinenej dopravcom (čl. 19 Dohovoru CMR) s výnimkou škôd na zásielke,

c) pri prepravách uskutočňovaných v rámci medzinárodných poštových dohovorov a zmlúv,

d) pri prepravách sťahovaných zvrškov,

e) pri prepravách mŕtvol.

Ďalej sa poistenie nevzťahuje na škodu ak bola spôsobená chybami na zásielke alebo jej obale a tieto boli dopravcovi známe v čase prevzatia zásielky alebo jej obalu, ku ktorým nemal výhrady.

10. Dopravca je povinný dbať na to, aby nedochádzalo ku škodám na prepravovaných zásielkach. Ďalej je povinný dbať na to, aby vodič mal potrebnú kvalifikáciu a spôsobilosť a dopravný prostriedok bol v takom stave ako je predpísané príslušnými normami.

11. Náhrada škody na zásielke sa určuje z hodnoty zásielky v mieste a čase jej prevzatia na prepravu podľa hodnoty deklarovanej v nákladnom liste CMR, vo faktúre alebo na inom sprievodnom dokumente. Ostatné náhrady sa poskytujú podľa ustanovení Dohovoru CMR o zodpovednosti medzinárodného autodopravcu.

12. Poistenie zodpovednosti dopravcu je možné dojednať tak pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu v zmysle Dohovoru CMR, ako aj pre vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu.

Poistenie zahraničnej prepravy zásielok si dojednáva odosielateľ alebo vlastník zásielky a nenahrádza poistenie zodpovednosti dopravcu v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podľa Dohovoru CMR.

Čl. 2
Objednávanie prepravy a zmluva o preprave veci

1.  Odosielateľ zásielky si u dopravcu prepravu objednáva. Objednávku môže uplatniť písomne, mailom alebo faxom. Ústnu alebo telefonickú objednávku je potrebné na vyzvanie potvrdiť písomne 

Objednávka – zmluva o preprave veci sa nepoužíva v prípadoch, ak má dopravca so zákazníkom uzatvorenú rámcovú zmluvu o preprave veci alebo ak to zákazník  vylúčil  z dôvodu  používania jeho vlastného  objednávkového systému.

2. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, aby mohla po prijatí plniť funkciu zmluvy o preprave veci, najmä

a) určenie strán (odosielateľ a dopravca), presné adresy, telefón prípadne fax,

b) opis zásielky (množstvo, hmotnosť, rozmery, poloha, uloženie, druh, obsah a obal), spôsob nakládky a vykládky a zaobchádzanie so zásielkou (napr. pri vysokej kultúrnej a umeleckej hodnote),

c) určenie času (čas nakládky, dodacej lehoty, čas vykládky), miesta odoslania a miesta určenia, prípadne aj žiadanú trasu dopravnej cesty,

d) druh a rozsah poškodenia zásielky, ak sa podáva na prepravu už poškodená (napr. preprava do opravy),

e) odplatu za vykonanú prepravu (prepravné).

3. Ak dopravca nemôže objednávku prijať, upovedomí o tom bez meškania objednávateľa.

Ak bola objednávka schválená, dopravca pristaví vhodné vozidlo v termíne uvedenom v objednávke. Ak sa vyskytnú prekážky, pre ktoré nemôže pristaviť vozidlo v dohodnutom termíne, dispečer  je povinný o tom neodkladne upovedomiť odosielateľa a prípadne dojednať iný termín pristavenia vozidla. Schválenie objednávky pre objednávateľa vykonáva obchodný zástupca dopravcu tak, že ju potvrdí podpisom a spätne zašle objednávateľovi.

Ak sa po vyzvaní odosielateľa na pristavenie vozidla k nakládke nenaložené vozidlo vráti z viny odosielateľa, je objednávateľ povinný dopravcovi uhradiť náklady za márnu jazdu a prípadne poplatok za zdržanie vozidla.

Po prijatí objednávky dopravca môže požadovať od objednávateľa zloženie zálohy až do výšky 80% z predpokladaného prepravného. Prijatie zálohy je povinný potvrdiť.

Objednávku možno urobiť na jednu prepravu, určitý počet prepráv alebo na určité časové obdobie.

 1. Zmluva o preprave veci t.j. potvrdená objednávka  vzniká medzi odosielateľom a dopravcom

a) prijatím objednávky faxom, mailom alebo poštovou zásielkou a následným schválením dopravcom, čím sa stáva zmluvou o preprave vecí,

b) ak ide o prepravu, ktorú už netreba objednávať, začatím prepravy,

c) prevzatím zásielky na prepravu.

Ak dopravca vyhovie návrhu príjemcovi zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi, vzniká nová zmluva o preprave veci.

5. Zmluvou o  preprave veci  sa dopravca zaväzuje objednávateľovi, že vykoná prepravu za dohodnutých podmienok a za podmienok ustanovených týmto poriadkom. Odosielateľ sa dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a že zaplatí prepravné.

6. Ak termín dodania nebol dohodnutý v zmluve o preprave veci, termín dodania začína plynúť pre dopravcom prijaté zásielky do 12.00 hod. od 18.00 hod. a pre zásielky prijaté v popoludňajších hodinách od 24.00 hod. príslušného dňa. Termín dodania činí za každých začatých 100 km 3 hodiny. Ak je deň nasledujúci po dni podania zásielky nedeľa alebo sviatok, začína plynúť termín dodania najbližší pracovný deň. Odosielateľ môže s dopravcom dohodnúť skrátený alebo iný termín dodania, čo musí byť poznačené v nákladnom liste. Nárok na náhradu za prekročenie dodacej lehoty možno uplatniť len vtedy, ak sa dopravcovi zaslala písomná výhrada do 21 dní po tom, čo sa zásielka dala k dispozícii príjemcovi.

7. Termín dodania sa považuje za dodržaný, ak je zásielka pred jeho uplynutím dodaná prijímateľovi, alebo prijímateľovi nemohla byť dodaná z dôvodov na jeho strane, hoci bol o príchode zásielky upovedomený alebo mu bola zásielka v mieste určenia doručená na prevzatie.

8. Termín dodania môže byť ovplyvnený:

a) pozastavením prepravy, ktoré je zapríčinené opatreniami colných alebo iných orgánov štátnej správy,

b) zdržaním prepravy vyvolané dodatočnými pokynmi odosielateľa,

c) časom potrebným na vyloženie nadváhy,

d) úradne nariadeným pozastavením cestnej premávky, ktoré dočasne znemožňuje začatie alebo pokračovanie prepravy,

e) zdržaním, ktoré vzniklo počas prepravy bez zavinenia dopravcom tým, že na zásielke alebo obale museli byť vykonané opravy, alebo naložená zásielka musela byť preložená alebo správne uložená.

9. Ak si dopravca s odosielateľom nedohodol dopravnú cestu, a ak nejde o prípad prekážok prepravy, dopravca je povinný vykonať prepravu po najkratšej ceste, použitie ktorej je hospodárne so zreteľom na povahu zásielky a druh použitého vozidla. Dĺžku  dopravnej cesty  určuje   zodpovedný zamestnanec dopravcu podľa:

a) údajov o cestných vzdialenostiach v mapách (AUTO ROUTE),

b) smerových tabúľ umiestnených na pozemných komunikáciách,

c) údajov z navigačného systému,

d) údajov  z tachografu, prípadne tachometra alebo

e) iným vhodným spôsobom.

10. Vykonaním prepravy a ostatných úkonov až do miesta určenia uskutočnených na splnenie zmluvy o preprave veci dopravcovi prislúcha prepravné. Výška prepravného a doba splatnosti sa dohodne záznamom v potvrdenej objednávke, t.j. zmluve o preprave veci. Obdobne sa dohodne aj forma úhrady. Okrem prepravného dopravca počíta hotové výdavky potrebné na uskutočnenie prepravy zásielky až do miesta určenia alebo vynaložené z príkazu alebo v záujme odosielateľa alebo ním poverenej osoby.

V prípade omeškania úhrad podľa dohodnutej splatnosti zmluvných strán platí povinná strana úroky z omeškania vo výške 0, 05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

11. Odosielateľ zásielky a dopravca sa môžu dohodnúť, či prepravné vyplatí odosielateľ zásielky celkom alebo čiastočne, alebo či prepravné uhradí prijímateľ zásielky.

Ak prepravné má uhradiť prijímateľ zásielky, ale úhradu odmietne, je povinný zaplatiť prepravné odosielateľ zásielky. V takom prípade môže odovzdať zásielku prijímateľovi len so súhlasom odosielateľa.

Zmluvou o preprave veci dopravca môže byť zaviazaný, že zásielku počas prepravy sprevádza nákladný  list.

Práva a povinnosti odosielateľa

1. Odosielateľ zásielky nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenia popisu fyzikálnych vlastností zásielky alebo ich neuvedenie, ktoré malo okrem iného za následok zatajenie nebezpečného alebo nezákonného charakteru prepravovanej zásielky.

Zmluva o preprave veci obsahom a náležitosťami vychádza z príslušných ustanovení § 765 až § 773 Občianskeho zákonníka, § 261 a nasl. a § 610 a nasl. Obchodného zákonníka, vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 11/1975 o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.

2.  Odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody, ktoré vzniknú dopravcovi v dôsledku nepresností, alebo neúplností údajov:

a) o mene a adrese odosielateľa

b) o mieste a dátume prevzatia zásielky a mieste jej určenia

c) o mene a adrese príjemcu

d) o obvyklom pomenovaní povahy prepravovanej veci a druhu obalu, pri veciach nebezpečnej povahy o ich všeobecne uznávanom označení,

e) o počte kusov a ich zvláštnych znakoch a číslach

f) o hrubej váhe zásielky, alebo o iným spôsobom vyjadrenom množstve tovaru

g) o pokynoch, potrebných pre colné alebo iné úradné konania.

h) v nákladnom liste o zákaze prekládky, o výdavkoch, ktoré preberá na seba odosielateľ, o výške dobierky, ktorá sa má vyberať pri dodaní zásielky, o cene zásielky a sume vyjadrujúcej osobitný záujem na dodaní, o pokynoch odosielateľa, týkajúcich sa poistenia zásielky, o dohodnutej lehote, v ktorej sa má preprava uskutočniť a o zozname dokladov, odovzdaných dopravcovi.

3.  Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody, spôsobené osobám, na prevádzkových prostriedkoch, alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky, vzniknuté z tohto dôvodu, iba ak by závada bola zjavná, lebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a dopravca nemá k tomu výhrady.

4. Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu, alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady, potrebné na colné a ďalšie úradné konania, vykonávané pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré požiada

5. Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania, alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladom liste.

6. Oprávnený postupuje podľa Reklamačného poriadku dopravcu, ktorý je dostupný v sídle spoločnosti a v mieste prevádzky spoločnosti. V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave ak príjemca  prevzal zásielku bez toho, že spolu s dopravcom náležite zistil jej stav alebo oznámil  dopravcovi výhrady s uvedením všeobecných údajov o povahe straty alebo poškodenia najneskoršie pri prevzatí zásielky, ak ide o straty alebo poškodenia zjavne znateľné, a najneskoršie do 7 dní odo dňa vydania zásielky, nepočítajúc do toho nedele a uznané sviatky, ak ide o straty alebo poškodenia zjavne neznateľné, predpokladá sa, pokiaľ sa nepreukáže opak, že dostal zásielku v stave uvedenom v nákladnom liste. Ak ide o straty alebo poškodenie zjavne neznateľné, musia sa  uvedené výhrady urobiť písomne.

Čl. 4
Vylúčenie z prepravy

Preprava sa vykonáva s vylúčením nasledovných vecí:

  1. živých zvierat,
  2. skaziteľných potravín,
  3. nebezpečných vecí,
  4. nebezpečných odpadov,
  5. prepravu sypkých materiálov,
  6. tekutých materiálov.

Čl. 5
Osobitné povinnosti odosielateľa a prijímateľa  a dopravcu

1. Dopravca  zodpovedá za konanie  a opomenutie svojich zástupcov  a zamestnancov  a všetkých ostatných osôb, ktoré použije  pri uskutočňovaní prepravy, ako za vlastné konanie  alebo opomenutie za predpokladu, že títo zástupcovia, zamestnanci alebo ostané osoby konajú v rámci svojich  pracovných úloh.

2. Odosielatelia zásielok a prijímatelia zásielok pri opakujúcich sa prepravách z rovnakého miesta nakládky alebo na rovnaké miesto vykládky zabezpečia podmienky pre bezpečnosť práce a zdravia pri práci pri týchto úkonoch. Zabezpečia, aby sa nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia udržiavali v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zabezpečiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných na jazdu vozidiel vrátane neverejných príchodových ciest a ich udržiavanie v bezpečne zjazdnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie pracovísk. Na stálych pracoviskách s veľkým rozsahom ložných operácií sa zriadia nákladové a výkladové rampy a zabezpečí dostatok mechanizačných zariadení ako sú pásové dopravníky, drapáky, mechanizačné lopaty, vysávače, žeriavy, kladkostroje, vysokozdvižné vozíky a pod.

Ak ide o opakované prepravy rovnakej povahy, je odosielateľ povinný, pokiaľ si s dopravcom nedohodol niečo iné, zadovážiť včas a v dostatočnom množstve pomôcky potrebné na urýchlenie nakládky, najmä pomôcky na naloženie zásielok do niekoľkých vrstiev, stojany, podložky, rohože, upevňovacie konštrukcie, zarážky a pod.

Čl. 6
Zmena  zmluvy o preprave veci

1. Odosielateľ môže až do doby vydania zásielky prijímateľovi, dodatočne nariadiť dopravcovi, že
a) zásielka má byť vrátená späť do miesta odoslania,
b) zásielka má byť počas prepravy zadržaná,
c) dodanie zásielky prijímateľovi má byť odročené,
d) zásielka má byť dodaná inému prijímateľovi,
e) zásielka má byť zvýšená, znížená alebo zrušená,
f) zásielka má byť dopravená na iné miesto určenia,
g) časti zásielky majú byť dodané na rôzne alebo iné miesta vykládky ako bolo určené v zmluve o preprave veci alebo nákladnom  liste.

V prípadoch uvedených pod písmenami d), f), g) môže odosielateľ zásielky nariadiť pre ďalšiu prepravu alebo spiatočnú prepravu aj iný druh prepravy alebo použitie iného dopravného prostriedku. Pokyny iného druhu sú neprípustné. To isté platí pre pokyny o jednotlivých častiach zásielky okrem prípadov uvedených pod písmenom g).

Vykonanie dodatočného pokynu podľa ods.1 dopravca môže odmietnuť, odročiť alebo vykonať iným spôsobom, ak

a) pokyn v tom čase, kedy bol vydaný, už nie je možné vykonať,
b) jeho vykonanie by odporovalo zákonným ustanoveniam alebo iným právnym predpisom,
c) hodnota zásielky by nekryla vzniknuté zvýšené náklady a tieto nie sú hradené alebo ich úhrada nie je zabezpečená.

2. Ak odosielateľ zásielky nariadil, že zásielka má byť v mieste určenia zadržaná, dopravca je oprávnený za každé zadržanie alebo skladovanie požadovať dohodnuté poplatky. Ak trvá zadržanie viac ako 12 hodín, dopravca môže náklad na nebezpečie (riziko) a ťarchu odosielateľa zásielky vyložiť a uskladniť, a odosielateľa musí o tom upovedomiť.

3. Po príchode zásielky na miesto určenia a po splnení povinností vyplývajúcich z nákladného listu môže prijímateľ zásielky udeliť pokyn, aby

a) bola zásielka v mieste určenia prepravená do iného miesta určenia ako je uvedené v nákladnom liste,
b) bola zásielka vydaná s nákladným listom oproti zaplateniu prepravného a iných nevyhnutných poplatkov spočívajúcich na zásielke určenia tretej osobe,
c) mu bol vydaný nákladný list oproti zaplateniu prepravného a iných poplatkov spočívajúcich na zásielke a aby zásielka bola vydaná v mieste určenia tretej osobe,
d) mu bol vydaný nákladný  list, ale aby zásielka bola oproti zaplateniu prepravného a iných poplatkov spočívajúcich na zásielke v mieste určenia vydaná tretej osobe,
e) časti zásielky boli dodané na rozličné alebo iné miesta vykládky ako je uvedené v nákladnom  liste.

Ak bude na základe dodatočného pokynu zásielka počas prepravy zadržaná, dopravca bude požadovať prepravné okrem prípadne vzniknutých iných nákladov po ceste, až po miesto, kde bola zásielka zadržaná.

Za prijatie dodatočného pokynu odosielateľa alebo prijímateľa zásielky sa vyberá dohodnutý poplatok, ak v dôsledku tohto pokynu dôjde k zmene prepravného.

Čl. 7
Odovzdanie zásielky

1. Odosielateľ zásielky je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom prepravy. Zásielka musí byť uspôsobená tak, aby pri riadnom ukladaní na ostatný náklad prepravovaný spolu, nemohla spôsobiť žiadne škody. Kusovú zásielku je potrebné zreteľne a nezmazateľne označiť takým spôsobom, aby bol zistiteľný odosielateľ a prijímateľ zásielky. Zodpovedný pracovník dopravcu je povinný prevzatie zásielky potvrdiť v nákladnom liste.

Zásielku dopravca musí umiestniť tak, aby bola chránená pred poškodením.

2. Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniu odseku 1, dopravca môže jej prijatie na prepravu odmietnuť, pričom zbytočný príjazd a odjazd a s tým spojenú stratu času je odosielateľ zásielky povinný uhradiť. Ak je možné nedostatky obalu zásielky odstrániť bez väčších výdajov, tak dopravca je oprávnený, ale nie povinný tieto nedostatky na náklady odosielateľa zásielky odstrániť.

Zásielku so zjavnými známkami poškodenia dopravca prevezme len v tom prípade, ak odosielateľ zásielky takýto stav písomne potvrdí v nákladnom liste.

Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi zo zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.

3. Dopravca na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy má zádržné  právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať.

4. Zásielku (jej časť), ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby počas prepravy bola chránená obalom pred poškodením alebo stratou, odosielateľ zásielky je povinný podať ju na prepravu v riadnom obale zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.

Odosielateľ zásielky je povinný zásielku riadne zabaliť aj vtedy, ak je nebezpečenstvo, že bez obalu by mohla počas prepravy spôsobiť svojimi vlastnosťami škodu osobám alebo na iných zásielkach, na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach tohto prostriedku. Dopravca neskúma, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, prípadne, či použitý obal je riadny s ohľadom na veľkosť a hmotnosť zásielky.

Odosielateľ zásielky je povinný zabezpečiť, aby obaly zásielky jednotlivých kusov zásielky svojimi rozmermi, konštrukciou a pevnosťou umožňovali použitie progresívnej techniky pri preprave. Odosielateľ zásielky je povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje prepravný poriadok, alebo je to žiaduce pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre zamedzenie nebezpečenstva jej zámeny.

Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby sa s ňou počas nakládky, prepravy a vykládky určitým spôsobom zaobchádzalo, alebo aby sa ukladala v určitej polohe, odosielateľ je povinný označiť každý kus manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov.

Kusovú zásielku je odosielateľ povinný označiť tiež názvom (menom) a adresou prijímateľa. Ak zodpovedný zamestnanec dopravcu zistí pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje predchádzajúcim podmienkam, prepravu odmietne. V prípade, že odosielateľ potvrdí v nákladnom liste zistený nedostatok, dopravca môže zásielku prevziať k preprave.

5. Ak to vyžaduje osobitná povaha prepravy alebo prepravovanej zásielky odosielateľ je povinný prideliť k zásielke sprievodcu. Po dohode sprievodcu môže zabezpečiť za úplatu aj dopravca, inak môže prepravu odmietnuť.

Ak sa dohodlo, môže jeden sprievodca sprevádzať aj viac zásielok prepravovaných súčasne, a to aj vtedy, keď sa prepravujú na viacerých vozidlách.

Meno sprievodcu sa zapíše do nákladného  listu a na požiadanie musí sprievodca svoju totožnosť preukázať občianskym preukazom. Sprievodca je povinný sprevádzanú zásielku riadne opatrovať, a to aj z hľadiska jej úplnosti, plniť pokyny dopravcu alebo pokyny odosielateľa.

Za sprievodcu zásielky sa nepovažuje osoba určená odosielateľom iba na nakladanie a vykladanie zásielky. Pre náhradu za prepravu sprievodcu, nakladača, vykladača alebo iných osôb platí dohoda. Vodič je oprávnený vylúčiť z prepravy osobu prepravovanú podľa predchádzajúcich odsekov, ak ohrozuje bezpečnosť vlastnú, ostatných prepravovaných osôb alebo zásielky, prípadne vozidla.

6. Dopravca je kedykoľvek oprávnený preskúmať, či zásielka súhlasí s údajmi odosielateľa uvedenými v nákladnom liste alebo, ktoré mu oznámil. Zásielka sa na mieste nakládky alebo vykládky preskúma v prítomnosti osôb odovzdávajúcich alebo preberajúcich zásielku, počas prepravy sa preskúma v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu. Ak zásielka nezodpovedá údajom v nákladnom liste a mohlo by tým byť spôsobené krátenie prepravného, tak sa náklady spojené s preskúmaním zásielky započítajú do prepravného.

7. Ak nebolo dohodnuté inak, uskutočňuje nakládku odosielateľ zásielky a vykládku prijímateľ zásielky, pričom sa rozumie pod nakládkou pohyb zásielky na ložnú plochu vozidla a pod vykládkou v obrátenom smere.

Ak dopravca vykonáva nakládku a vykládku celkom alebo čiastočne, môže za tento úkon požadovať dohodnutú úhradu. Pre prípad, že nakládku alebo vykládku vykonáva celkom alebo čiastočne sa považuje zásielka za prijatú už pri začatí nakládky a až po ukončení vykládky za dodanú.

8. Odosielateľ zodpovedá za bezpečné uloženie zásielky na vozidlo a podobne za nakladacie práce na vozidle, ak nebolo dohodnuté niečo iné.

Odosielateľ alebo prijímateľ zásielky poskytne zodpovedajúce nakladacie zariadenia, ak ich má k dispozícii.

9. Pre čas čakania sa počíta dohodnutá náhrada. Za čas čakania sa považuje čas od pristavenia vozidla k nakládke alebo vykládke až do začatia nakladacích alebo vykladacích prác a každé dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác do 12 hod.

Ak odosielateľ zásielky vyzve dopravcu k nakládke, pričom je čas preberania zásielky dohodnutý a ak pri preberaní zásielky čas čakania trvá viac ako 12 hod., tak môže od zmluvy odstúpiť. Za márny príjazd alebo odjazd a s tým spojenú stratu času patrí dopravcovi dohodnutá náhrada.

10. V mieste určenia odovzdá dopravca nákladný list a zásielku prijímateľovi oproti potvrdeniu prijatia zásielky v nákladnom liste.

Po prepravení do miesta určenia je prijímateľ povinný zásielku neodkladne prevziať. Ak dôjde pri vykládke zásielky k zdržaniu z viny prijímateľa, tak má dopravca nárok na zdržné v dohodnutej výške.

11.Ak prijímateľ zásielky podá pri dodaní zásielky návrh na zistenie čiastočnej straty alebo poškodenie zásielky, dopravca je povinný, pokiaľ zisťovanie nemôže byť vykonané ihneď, odovzdať zásielku prijímateľovi, ak je tento ochotný ju prijať alebo zabezpečiť jej uskladnenie.

12. Ak odosielateľ požadoval v nákladnom liste prepočítanie alebo preváženie zásielky v mieste určenia, alebo ak žiada prijímateľ pri jej dodaní aby bola zásielka za jeho prítomnosti prepočítaná alebo prevážená, tak dopravca tejto požiadavke vyhovie v prípade, že sú k dispozícii vhodné zariadenia na váženie alebo prepočítanie.

Zodpovednosť dopravcu

13. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí až do jej vydania príjemcovi, pokiaľ ju nemohol odvrátiť pri vynaložení maximálneho úsilia a odbornej starostlivosti.

14. Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty zavinil oprávnený, príkaz oprávneného, ktorý nebol zavinený nedbalosťou dopravcu, vlastnou chybou alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ktorých následky odstrániť nie je v jeho moci.

15. Za škodu na zásielke nezodpovedá dopravca, ak preukáže, že bola spôsobená :

a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,
b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku, alebo
c) vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný alebo náložný list, bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná. Ak neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná.

Na takto vzniknutých škodách je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

Pokiaľ sa jedná o medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu pokiaľ nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia dopravcom v dobrom zjavnom  stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste.

16. Dopravca je povinný urýchlene podať správu odosielateľovi o škode na zásielke vzniknutej počas prepravy do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na jej vydanie dopravcovi je povinný túto správu odovzdať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

Pri strate alebo zničení zásielky dopravca je povinný nahradiť jej cenu, ktorú mala zásielka v čase jej odovzdania na prepravu.

17. Príjemca, ak zistí celkovú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie zásielky alebo to tvrdí ten, kto má dispozičné právo je potrebné o tom bezodkladne vyhotoviť zápis.

Pri nárokoch na náhradu škodu je potrebné podať z miesta nároku potrebné doklady o príčine a výške škody – najmä nákladný list. Pre stanovenie výšky škody je potrebné, aby poškodený predložil faktúry, ak sú k dispozícii, ako aj výpočet výšky škody a iné doklady dokazujúce nárok na náhradu.

Zásielka sa považuje bez ďalších dôkazov za stratenú, keď v priebehu 30 dní od prevzatia na prepravu nebola dodaná alebo pripravená na prevzatie prijímateľom. V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave  možno zásielku bez ďalších dôkazov považovať  za stratenú, ak nebola vydaná do 30 dní po uplynutí dojednanej lehoty, a pokiaľ nebola lehota dojednaná, do 60 dní po prevzatí zásielky dopravcom na prepravu. Ostatné rieši Reklamačný poriadok dopravcu.

18. Pokiaľ nie je možné zásielku dodať prijímateľovi ani vrátiť odosielateľovi dopravca je oprávnený zásielku zlikvidovať.

O zamýšľanej likvidácii musí dopravca neodkladne a písomne upovedomiť vlastníka zásielky. Dopravca k likvidácii prikročí po uplynutí 5-ich dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia. Zásielku, ktorú vzhľadom na jej povahu a stav nemožno uskladniť (rýchlo sa kaziacu, a pod.) dopravca môže podľa jej stavu likvidovať i v kratšej dobe.

O likvidácii zásielky dopravca spíše zápisnicu a upovedomí o tom odosielateľa aj prijímateľa zásielky. Z výťažku likvidácie sa prednostne uhradia náklady dopravcovi plynúce zo zmluvy o preprave veci, prípadný zvyšok výťažku vydá oprávnenému. Pre premlčanie nárokov z likvidácie sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka.

Čl. 8
Nákladný list

1. Nákladný list ako prepravný doklad o zásielke sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Nákladný  list  sa vyhotovuje  najmenej v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre dopravcu, prvé vyhotovenie nákladného listu dostane odosielateľ, druhé sprevádza zásielku a tretie si ponechá dopravca.

2. Ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na viacerých miestach, je potrebné vyhotoviť pre každú časť zásielky samostatný nákladný  list. Pre opakované prepravy z toho istého miesta nakládky na rovnaké miesto vykládky a pre iné prepravy pre toho istého odosielateľa opakujúce sa zásadne za rovnakých podmienok, ako aj pre prepravy vnútri objektov a obvodov stavenísk odosielateľ môže s dopravcom dohodnúť použitie jedného nákladného  listu pre celú pracovnú zmenu vozidla. Ak je potrebné naložiť na niekoľko vozidiel, má odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel sa má na dopravu použiť.

3. Všetky zmeny zmluvy o preprave veci  je potrebné zaznamenať a v prípadoch, kde je to možné, nechať ich aj potvrdiť oprávnenej osobe vo všetkých rovnopisoch, ktoré sú v dobe zápisu k dispozícii.

Do nákladného listu je potrebné zaznamenať i ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska prípadných nárokov odosielateľa zásielky, dopravcu alebo prijímateľa zásielky v zmysle prepravného poriadku.

V prípade, že formulár nákladného listu nepostačuje na zápisy oprávnených osôb s dispozičným právom, je potrebné vyhotoviť zápisnicu a to v toľkých rovnopisoch, koľko rovnopisov nákladného listu je v dobe zápisu k dispozícii a prikladá sa ku každému z nich.

4. Nákladný list obsahuje najmä tieto údaje

a) miesto a dátum vystavenia
b) meno a adresa odosielateľa
c) meno a adresa dopravcu
d) miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia
e) meno a adresa príjemcu
f) obvyklé pomenovanie povahy prepravovanej veci a druh obalu, pri veciach nebezpečnej povahy ich všeobecne uznávané označenie
g) počet kusov, ich zvláštne značky a čísla
h) hrubá váha zásielky, alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru
i) náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky a ostatné výdavky vznikajúce od okamihu uzavretia zmluvy až do vydania zásielky),
j) pokyny potrebné pre colné a iné úradné konania,
k) údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam Dohovoru CMR.

5. Nákladný  list môže obsahovať tieto ďalšie údaje:

a) zákaz prekládky,
b) výdavky, ktoré preberá na seba odosielateľ,
c) výšku dobierky, ktorá sa má vyberať pri dodaní zásielky
d) cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní,
e) pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky,
f) dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskutočniť,
g) zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi.

6. Zmluvné strany môžu zapísať do  nákladného  listu ešte aj iné údaje, ktoré pokladajú za potrebné. Zápisy  sa musia urobiť priepisom na všetky rovnopisy, ktoré sú k dispozícii v čase zápisu. Zápisy sa nesmú odstraňovať a pozmeňovať. Opravy možno vykonať preškrtnutím, ak ich oprávnená osoba potvrdí. Ak ide o číselný údaj, potrebné je opakovať ho slovom.

Zápisnica sa vyhotovuje, ak formulár nákladného listu nepostačuje na zápisy oprávnených osôb a to v toľkých rovnopisoch, koľko rovnopisov prepravného listu je v dobe zápisu k dispozícii a prikladá sa ku každému z nich.

7. Odosielateľ zásielky, dopravca a prijímateľ zásielky zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisov, ktoré sa uviedli do nákladného listu.

Odosielateľ zodpovedá za všetky škody a výdavky, ktoré dopravcovi vzniknú v dôsledku nepresností alebo neúplnosti údajov uvedených v tomto liste.

Ak dopravca zapíše na žiadosť odosielateľa do nákladného  listu údaje, predpokladá sa, že konal v mene odosielateľa, ak sa nedokáže opak. Zároveň ručí za škody, ktoré vzniknú tým, že nemá pri sebe prepravné a sprievodné doklady, ktoré mu odovzdal odosielateľ pri prevzatí zásielky na prepravu.

8. Pri prevzatí zásielky na prepravu dopravca preskúma:

a) správnosť údajov v nákladnom liste o počte kusov a o ich značkách a číslach,
b) zjavný stav zásielky a jej obalu.

Ak dopravca nemá vhodné prostriedky, aby mohol preskúmať správnosť údajov,  uvedie do nákladného  listu výhrady aj s odôvodnením. Dopravca musí odôvodniť taktiež všetky výhrady, ktoré urobil proti zjavnému stavu zásielky a jej obalu. Tieto výhrady zaväzujú odosielateľa, iba ak ich v prepravnom liste výslovne uznal.

9. Ak nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia zjavne v dobrom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste.

Nákladný list je, pokiaľ sa nedokáže opak, vierohodným dokladom o uzavretí  zmluvy o preprave veci   a jej obsahu ako aj o prevzatí zásielky na prepravu.

Odosielateľ má právo od dopravcu žiadať preverenie celkovej hmotnosti zásielky, alebo jej množstva vyjadreného iným spôsobom. Môže tiež žiadať preskúšanie obsahu jednotlivých kusov zásielky, pričom dopravca má nárok na náhradu výdavkov spojených s týmto preskúšaním. Výsledok tohto úkonu sa zaznačí do nákladného listu.

10. Odosielateľ zodpovedá za škody spôsobené osobám na prevádzkových prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky, ktoré vznikli z tohto dôvodu, iba ak by chyba bola zjavná alebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a k tomu nemal výhrady.

Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému  listu alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady potrebné na colné a na ďalšie úradné konanie vykonávané pred vydaním zásielky, ak je prepravovaná zásielka pod colným dohľadom. Zároveň dopravca zodpovedá za následky straty alebo nesprávne použitie dokladov v nákladnom  liste uvedených a k nemu pripojených alebo mu odovzdaných.

Pri preprave dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielateľ mu zodpovedá za všetky škody vzniknuté preto, že niet dokladov, alebo že neboli dané potrebné informácie, alebo doklady a informácie sú neúplné alebo nesprávne, pokiaľ nejde o nedostatok zavinený osobou dopravcu.

Čl. 9
Mimoriadne udalosti

1. Dopravca zodpovedá za to, aby vozidlo bolo naložené len v rámci celkovej prípustnej hmotnosti vozidla.

Ak dopravca zistí preťaženie vozidla, ktoré je zavinené nesprávnymi údajmi o hmotnosti zásielky alebo inými dôvodmi zo strany odosielateľa, ktoré nemohol rozpoznať, odosielateľ znáša všetky škody a náklady, ktoré vzniknú z dôvodu preťaženia vozidla.

2. Ak sa zistí preťaženie vozidla zavinené odosielateľom ešte v mieste odoslania, musí odosielateľ vykonať vyloženie nadváhy. Ak sa na pokyn odosielateľa prepravuje nadváhová časť ďalej, alebo späť do miesta nakládky, tak sa považuje táto preprava za osobitný prepravný výkon, za ktorú sa platí aj prepravné podľa ubehnutej trasy podielovo.

3. Ak sa vyskytne prekážka v preprave, ktorú je možné odstrániť obchádzkou alebo náhradnou prepravou, zásielka sa prepraví prijímateľovi obchádzkovou trasou alebo náhradnou prepravou. Zvýšené dovozné podľa skutočne vykonanej prepravy môže byť účtované len keď sa zásielka prepravuje cez obchádzkovú trasu a odosielateľa dopravca pred prevzatím nákladného  listu a zásielky na nevyhnutnosť obchádzky upozornil.

4. Vo všetkých ostatných prípadoch, v ktorých je začiatok alebo pokračovanie prepravy zásielky dočasne alebo trvalo pozastavené, musí dopravca odosielateľa požiadať o písomný súhlas. Odosielateľ má možnosť v tomto prípade od zmluvy odstúpiť. Ak zo strany dopravcu nie je zavinenie prekážky, má dopravca nárok na dovozné za ubehnutú trasu, vedľajšie výkony a iné poplatky s tým súvisiace.

Ak je odstránená prekážka v preprave pred príchodom pokynu odosielateľa, tak sa zásielka dopraví na miesto určenia bez toho, aby sa čakalo na pokyn a odosielateľ zásielky sa o tom upovedomí.

5. Ak nie je po príchode zásielky na miesto určenia prijímateľ zastihnuteľný alebo odmietne jej prijatie, alebo nezaplatí dobierku, alebo sa vyskytne iná prekážka dodania, tak musí dopravca neodkladne o príčine prekážky odosielateľa upovedomiť a vyžiadať si jeho ďalší pokyn. Odosielateľ môže zápisom v nákladnom liste požadovať o telefonickú, alebo faxovú informáciu prekážky dodania na jeho náklady alebo musí v ňom uviesť, že zásielka má byť v takomto prípade dodaná v mieste určenia inému prijímateľovi, ako je uvedené v nákladnom liste. Odosielateľ môže splnomocniť v nákladnom liste k udeľovaniu pokynov aj tretiu osobu a nariadiť dopravcovi, že musí o tejto skutočnosti túto poverenú osobu informovať a vyžiadať si jej pokyn.

Ak nie je možné odosielateľa zásielky alebo zmocnenca uvedeného v nákladnom liste informovať, alebo ak odosielateľ alebo zmocnenec s udelením pokynu otáľa alebo je pokyn nevykonateľný, dopravca môže zásielku deponovať v sklade na nebezpečenstvo a náklady odosielateľa.

Ak bola odstránená prekážka dodania, bez toho aby prišiel iný pokyn odosielateľa alebo jeho zmocnenca, pokiaľ mu bola už táto skutočnosť oznámená, je potrebné o tom odosielateľa bezodkladne upovedomiť.

Všetky prekážky prepravy a dodania je nutné zaznamenať v nákladnom liste.

6. Dopravca má vypracovaný postup pre osádku nákladného vozidla a iných zamestnancov v prípade dopravnej nehody alebo požiaru  vozidla, poškodenia nákladu alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie osádky nákladného vozidla alebo iných osôb alebo hrozí zničenie alebo poškodenie tovaru, vozidla, vozovky alebo iných vecí. Všetky osádky sú vyškolené a majú k dispozícii tento postup vo vozidlách. Ak hrozí poškodenie tovaru, osádka vozidla zabečí tovar proti prípadnému odcudzeniu.

 Platnosť prepravného poriadku

Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť dňa 22.11.2021. Každý prepravca – objednávateľ prepravy je povinný pred podpisom  Zmluvy o preprave vecí sa s týmto poriadkom oboznámiť.


Banská Bystrica 22.11.2021


Syčová Anna

Člen predstavenstva


About us

We emphasize quality and service as if we were a member of your team. Direct and personal contact is our condition. It's personal. It's for you.

 

contact: transport@c-t.sk